Har du forslag til en specifikation?

Besøg vores høringsportal her

Om Fokus Fødevarer

Fokusfødevarer.dk er en digital database, der indeholder kravspecifikationer med informationer om konventionel og økologisk frugt og grønt, kartofler, pålæg, fjerkræ, kød og fisk. Det er gratis at oprette en bruger, som giver adgang til specifikationerne. Formålet med Fokus Fødevarer er at skabe gennemsigtighed i og udvikle produktkvaliteten inden for foodservicebranchen, så producenter/leverandører, grossister og slutbrugere får et bedre beslutningsgrundlag ved udbud og i generel samhandel med fødevarer.

Fokus Fødevarer er skabt i et tæt samarbejde mellem foodservicebranchens slutbrugere, indkøbs- og interesseorganisationer, grossister og producenter/leverandører. De deltagende parter har alle bidraget økonomisk til etableringen og bidrager ligeledes til den løbende opdatering af specifikationerne. Alle bidragsydere fremgår med logo her på hjemmesiden.

Sådan er vi organiseret

FoodSam
Styregruppe
FaggruppeGrønt
FaggruppeKød
FaggruppePålæg
FaggruppeFjerkræ
FaggruppeFisk
FaggruppeNye prod. kategorier
Fokuskoder til brug for udbudsgivere/slutbrugere, grossister & leverandører

Organiseringen i Fokus Fødevarer

Fokus Fødevarer er organiseret i faggrupper inden for de enkelte produktkategorier. Faggrupperne står for udviklingen af nye og opdateringen af eksisterende kravspecifikationer. Derudover er der tilknyttet en styregruppe samt FoodSam.

Styregruppen er ansvarlig for, at Fokus Fødevarer drives ud fra en økonomisk stærk forretningsmodel og varetager dermed prioriteringen af aktiviteter, den daglige drift samt den fremtidige udvikling. Endelig er FoodSam den øverste instans, som godkender de overordnede retningslinjer og rammer for Fokus Fødevarer.

Faggrupperne i Fokus Fødevarer

Der afholdes årligt to møder i hver faggruppe - forår og efterår. Faggrupperne har til opgave at sikre, at kravspecifikationerne i Fokus Fødevarer løbende opdateres og afspejler markedets behov. Derudover drøfter faggrupperne løbende behovet for udviklingen af nye specifikationer.

I faggruppernes arbejde lægges der som udgangspunkt hovedvægt på slutbrugernes behov og ønsker. Eksterne aktører kan også rette henvendelse til Fokus Fødevarer, såfremt der er ønske om udvikling af en ny eller opdatering af en eksisterende specifikation.

For at få det rette beslutningsgrundlag for udarbejdelsen af nye kravspecifikationer, benyttes følgende tjekliste:

Kravspecifikation, navn Varenr. og produktdatablade fra flere leverandører indsamles Flere grossister mener, at produktet har en betydelig volumen inden for en given produktkategori eller aktualitet Flere offentlige ordregivere har et ønske om at bruge produktet i en betydelig volumen
Ex. Persille, Brebdl.
Ex. Tykkam, kort.

Ved udarbejdelse af ny kravsspecifikation benyttes følgende procedure:

  • Faggruppen ønsker ny specifikation udviklet
  • Ovenstående tjekliste benyttes - Varenummer og produktdatablad fra flere leverandører indsamles
  • På baggrund af ovenstående beslutter faggruppen, om den nye specifikation ønskes udviklet
  • Der udvikles et udkast til den nye specifikation, hvis indhold kommenteres og godkendes af faggruppen
  • Fra leverandørsiden indkaldes prøver til fotografering af produktet til specifikationen, der fotograferes i samme tilstand som ved modtagelsen hos slutbrugeren
  • Specifikationen offentliggøres herefter i høringsportalen her på hjemmesiden, hvor interesserede har mulighed for at give feedback
  • Efter 4 uger i høringsportalen vurderer faggruppen, hvorvidt de indkomne kommentarer giver anledning til ændringer af specifikationen
  • Herefter lægges den færdige specifikation tilgængelig på specifikationssiden under den produktkategori, specifikationen tilhører

Ændringer af kravsspecifikationer

Ændringer af kravspecifikationerne sker på baggrund af generelle ændringer i markedet, hvilket eksempelvis kan være nye standarder for kødudskæringer, lovgivningsmæssige krav og lignende. Ændringerne sker kun såfremt der i faggruppen er konsensus omkring en sådan ændring.

Faggruppernes repræsentanter

Faggrupperne er repræsenteret af fagpersoner fra ordregivere (kommuner – regioner), tilbudsgivere (grossister) og leverandører/producenter inden for de enkelte produktkategorier. Det betyder, at hele værdikæden er repræsenteret. Det er vigtigt, at der er en hensigtsmæssig fordeling af henholdsvis ordregivere, tilbudsgivere og leverandører, hvorfor der løbende foretages vurderinger af faggruppernes sammensætningerne.

Alle, der ønsker at bidrage i arbejdet omkring udviklingen og opdateringen af specifikationerne, har umiddelbar adgang til dette, såfremt de repræsenterer en aktør med relevans for det enkelte område og har en faglig tilgang til den enkelte faggruppe. Hver faggruppe består af omkring 14-20 personer. En oversigt over faggruppemedlemmerne findes under fanen ’Introduktion’ ved hver produktkategori her på hjemmesiden.

Faggrupperne selvsupplerer normalt med nye medlemmer. Henvendelse om medlemskab af en faggruppe kan dog også ske på info@fokusfødevarer.dk

Alle deltagende parter i faggrupperne opfordres til at bidrage økonomisk til fællesskabet. For yderligere information om dette, kontakt da Fokus Fødevarer på info@fokusfødevarer.dk

Styregruppen i Fokus Fødevarer

Det er styregruppens opgave at sikre, at Fokus Fødevarer udvikles løbende i henhold til ønsker og gældende lovgivning – vel at mærke inden for de økonomisk mulige rammer. Styregruppen er ansvarlig for den daglige drift, at der er det rette økonomiske fundament samt kommunikationen med faggrupperne, FoodSam og øvrige interessenter.

Styregruppen har i øvrigt til opgave at sikre den nødvendige markedsføring, hjemmesideudvikling mv. og ikke mindst, at Fokus Fødevarer også i fremtiden vil være en stærk og tidssvarende service.

Styregruppens repræsentanter

Styregruppen er, ligesom faggrupperne, sammensat af repræsentanter for henholdsvis ordregivere, tilbudsgivere og producenter/leverandører. Der skal også her være en hensigtsmæssig fordeling af repræsentanterne.

Alle, der ønsker at bidrage i arbejdet omkring udviklingen og vedligeholdelsen af Fokus Fødevarers kravspecifikationer, har også her umiddelbar adgang til dette, såfremt de repræsenterer en aktør med relevans for det enkelte område. Alle repræsentanter bør bidrage økonomisk til fællesskabet.

Styregruppen udgøres i dag af syv personer. Styregruppen indstiller nye repræsentanter til FoodSam, som har det overordnede ansvar for at sikre en ligevægtig sammensætning af styregruppen. Henvendelse om deltagelse i styregruppen sker på info@fokusfødevarer.dk til FoodSams videre beslutning.

En oversigt over deltagerne i styregruppen findes her:

Mere om styregruppedeltagerne

FoodSam

FoodSam fungerer som overordnet bestyrelse for Fokus Fødevarer, og deltagerne er repræsentanter for grossistledet og for leverandørsiden. Ved udvalgte møder vil der også være deltagelse af repræsentanter for offentlige ordregivere. FoodSam er ansvarlig for at sikre, at alle parter i værdikæden er hensigtsmæssigt repræsenteret og har det overordnede ansvar for Fokus Fødevarers økonomi og organisering.